Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky

Štátne skúšky

Bakalárske študijné programy

Termíny 2021/22

Obhajoba bakalárskej práce ZEP: 15. 6. 2022 (harmonogram [pdf]), 24. 8. 2022.

Obhajoba bakalárskej práce ZKI: 16. 6. 2022, 24. 8. 2022.

Povinné predmety

 1. Obhajoba bakalárskej práce
Poznámky

(1) Štátna skúška pozostáva z obhajoby bakalárskej práce.

(2) Súčasťou obhajoby bakalárskej práce je jej prezentácia v trvaní 15 minút.

Magisterský študijný program

Termíny 2021/22

mZ-FI/FYZ: 24. a 25. 5. 2022 (harmonogram [pdf])

mZ-FI/GIS: 8. 6. 2022

Povinné predmety

 1. Obhajoba diplomovej práce
 2. Metódy fyzickogeografického výskumu  okruhy [pdf]
 3. Geoekológia  okruhy [pdf]
 4. Krajinné plánovanie  otázky [pdf]
 5. Geodézia a kartografia  otázky [pdf]
 6. Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme  otázky [pdf]

Povinne voliteľné predmety

 1. Geomorfológia a litogeografia  otázky [pdf] 
 2. Hydrogeografia, meteorológia a klimatológia  otázky [pdf]
 3. Pedogeografia a biogeografia  otázky [pdf]
 4. Geografická báza údajov  otázky [pdf]
 5. Fotogrametria  otázky [pdf]
 6. Komplexný digitálny model reliéfu  otázky [pdf]
Poznámky

(1) Povinné je obhájenie diplomovej práce a vykonanie skúšok z troch predmetov, pričom študent si vyberá dva zo skupiny povinných predmetov, a to buď z množiny predmetov 2., 3. a 4., alebo 5. a 6., a jeden zo skupiny povinne voliteľných predmetov, a to buď z množiny predmetov 1., 2. a 3. alebo 4., 5. a 6.

(2) Súčasťou obhajoby diplomovej práce je jej prezentácia v trvaní 15 minút.

Doktorandský študijný program

Publikačné minimum

Študenti v dennej i externej forme štúdia sú k obhajobe dizertačnej práce povinní dokladovať svoju publikačnú činnosť minimálne rozsahu dva články v časopisoch kategórie „A“ v chápaní Akreditačnej komisie, z ktorých minimálne jeden v časopise s IF > 0,25 a minimálne jeden priamo z problematiky obhajovanej dizertačnej práce.

Povinný predmet

 1. Prif.KFGG/Prif-DZFG-306/12 Rozprava o písomnej práci k dizertačnej skúške

Povinne voliteľné predmety

 1. *Prif.KFGG/Prif-DZFG-303/15 Trvalo udržateľný rozvoj  sylabus [pdf]
 2. *Prif.KFGG/Prif-DZFG-307/12 Geomorfológia a litogeografia  sylabus [pdf]
 3. *Prif.KFGG/Prif-DZFG-308/12 Klimageografia a hydrogeografia  sylabus [pdf]
 4. *Prif.KFGG/Prif-DZFG-309/15 Biogeografia  sylabus [pdf]
 5. *Prif.KFGG/Prif-DZFG-310/12 Geoekológia a plánovanie krajiny  sylabus [pdf]
 6. *Prif.KFGG/Prif-DZFG-312/12 Geografická kartografia  sylabus [pdf]
 7. *Prif.KFGG/Prif-DZFG-315/12 Geografické informačné systémy  sylabus [pdf]
 8. *Prif.KFGG/Prif-DZFG-316/12 Diaľkový prieskum Zeme  sylabus [pdf]
 9. *Prif.KFGG/Prif-DZFG-317/15 Pedogeografia  sylabus [pdf]
 10. **Prif.KFGG/Prif-DZFG-305/12 Špeciálne problémy disciplín fyzickej geografie a geoekológie  sylaby
 11. **Prif.KFGG/Prif-DZFG-313/12 Vybrané partie z príbuzných geovedných disciplín  sylaby
 12. **Prif.KFGG/Prif-DZFG-314/15 Vybrané metodologické nástroje vo fyzickej geografii a geoinformatike  sylaby
Poznámky a vysvetlivky

(1) Dizertačná štátna skúška pozostáva z/zo:

 • rozpravy o písomnej práci k dizertačnej skúške a
 • skúšky z dvoch povinne voliteľných predmetov, pričom aspoň jeden musí byť z množiny predmetov označených *.

(2) Formálna úprava písomnej práce k dizertačnej skúške nie je predpísaná, určuje ju školiteľ. Odovzdáva sa jeden vytlačený exemplár v jednoduchej väzbe.

(3) Na úvod rozpravy o písomnej práci má študent k dispozícii max. 10 min. na jej prezentáciu.

(4) Sylabus predmetov označených ** navrhuje školiteľ a schvaľuje odborová komisia. Je možné vybrať si ľubovoľný – už schválený – sylabus z ponuky predmetov.

(5) Všetky info a pokyny fakulty ku skúške i písomnej práci k nej nájdete tu.