Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky

Štátne skúšky

Bakalárske študijné programy

Termín 2023/24

Obhajoba bakalárskej práce: 12. 6. 2024 8:00 – 15:30, 13. 6. 2024 8:00 – 11:20 (harmonogram [jpg])

Povinné predmety

 1. Obhajoba bakalárskej práce
Poznámky

(1) Štátna skúška pozostáva z obhajoby bakalárskej práce.

(2) Súčasťou obhajoby bakalárskej práce je jej prezentácia v trvaní 10 – 15 minút.

Magisterský študijný program

Termíny 2023/24

mZ-FI/FYZ: 5. 6. 2024 od 8:00 obhajoby diplomových prác, po nich skúšky z predmetov
(harmonogram [jpg])

mZ-FI/GIS: 6. 6. 2024 od 9:00 obhajoby diplomových prác, 7. 6. 2024 od 9:00 skúšky z predmetov
(harmonogram [pdf])

Povinné predmety

 1. Obhajoba diplomovej práce
 2. Digitálna analýza a modelovanie krajiny  otázky [pdf]
 3. Fyzická geografia (pre zameranie Fyzická geografia)  okruhy [pdf]
 4. Geoinformatika (pre zameranie Geoinformatika)  otázky [pdf]

Povinne voliteľné predmety

 1. Analýzy, algoritmy a programovanie v GIS  otázky [pdf]
 2. Fotogrametria  otázky [pdf]
 3. Geografická báza údajov  otázky [pdf]
 4. Geomorfológia a litogeografia  otázky [pdf]
 5. Hydrogeografia, meteorológia a klimatológia  otázky [pdf]
 6. Mapový jazyk  otázky [pdf]
 7. Pedogeografia a biogeografia  otázky [pdf]
Poznámky

(1) Povinné je obhájenie diplomovej práce a vykonanie skúšok z troch predmetov, pričom študent si vyberá v skupine povinných predmetov predmet 3 alebo 4 podľa absolvovaného zamerania a jeden ďalší zo skupiny povinne voliteľných predmetov.

(2) Súčasťou obhajoby diplomovej práce je jej prezentácia v trvaní 10 – 15 minút.

Doktorandský študijný program

Publikačné minimum

Študenti v dennej i externej forme štúdia sú k obhajobe dizertačnej práce povinní dokladovať svoju publikačnú činnosť minimálne rozsahu dva články v časopisoch evidovaných v CCC, WOS, SCOPUS. Z nich jeden je z Q1 – Q3 (pre SCOPUS časopisy sa berie do úvahy kvartil SCIMAGO), je priamo z problematiky obhajovanej dizertačnej práce a doktorand je v ňom prvý autor.

Povinný predmet

 1. Prif.KFGG/Prif-DZFG-306/12 Rozprava o písomnej práci k dizertačnej skúške

Povinne voliteľné predmety

 1. *Prif.KFGG/Prif-DZFG-303/15 Trvalo udržateľný rozvoj  sylabus [pdf]
 2. *Prif.KFGG/Prif-DZFG-307/12 Geomorfológia a litogeografia  sylabus [pdf]
 3. *Prif.KFGG/Prif-DZFG-308/12 Klimageografia a hydrogeografia  sylabus [pdf]
 4. *Prif.KFGG/Prif-DZFG-309/15 Biogeografia  sylabus [pdf]
 5. *Prif.KFGG/Prif-DZFG-310/12 Geoekológia a plánovanie krajiny  sylabus [pdf]
 6. *Prif.KFGG/Prif-DZFG-312/12 Geografická kartografia  sylabus [pdf]
 7. *Prif.KFGG/Prif-DZFG-315/12 Geografické informačné systémy  sylabus [pdf]
 8. *Prif.KFGG/Prif-DZFG-316/12 Diaľkový prieskum Zeme  sylabus [pdf]
 9. *Prif.KFGG/Prif-DZFG-317/15 Pedogeografia  sylabus [pdf]
 10. **Prif.KFGG/Prif-DZFG-305/12 Špeciálne problémy disciplín fyzickej geografie a geoekológie  sylaby
 11. **Prif.KFGG/Prif-DZFG-313/12 Vybrané partie z príbuzných geovedných disciplín  sylaby
 12. **Prif.KFGG/Prif-DZFG-314/15 Vybrané metodologické nástroje vo fyzickej geografii a geoinformatike  sylaby
Poznámky a vysvetlivky

(1) Dizertačná štátna skúška pozostáva z/zo:

 • rozpravy o písomnej práci k dizertačnej skúške a
 • skúšky z dvoch povinne voliteľných predmetov, pričom aspoň jeden musí byť z množiny predmetov označených *.

(2) Formálna úprava písomnej práce k dizertačnej skúške nie je predpísaná, určuje ju školiteľ. Odovzdáva sa jeden vytlačený exemplár v jednoduchej väzbe.

(3) Na úvod rozpravy o písomnej práci má študent k dispozícii max. 10 min. na jej prezentáciu.

(4) Sylabus predmetov označených ** navrhuje školiteľ a schvaľuje odborová komisia. Je možné vybrať si ľubovoľný – už schválený – sylabus z ponuky predmetov.

(5) Všetky info a pokyny fakulty ku skúške i písomnej práci k nej nájdete tu.