Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky

Predmety

Predmety bakalárskeho štúdia

Prehľadná schéma ponuky programu uľahčujúca výber vlastnej kombinácie predmetov. Tlačidlo predmetu otvorí jeho infolist, pomocou ľavého pruhu predmet pridáte do svojho výberu.

Kredity spolu (min 180): 116,  za B predmety (min 19): 0
1. semester 22
2. semester 22
3. semester 25
4. semester 17
5. semester 16
6. semester 14
5AMatematika 15BMatematika 24BMatematická kartografia2CMatematika 33BPlanéta Zem ako geosystémKurz ArcGIS Online2C4AŠtatistika pre geoinformatikov5AZáklady kartografie3ATematická kartografia v geoinformatike3AKurz GIS technológií3AAnalýzy v GISInformačný systém katastra nehnuteľností2CNárodná infraštruktúra priestorových údajov 3C4AGeografické informačné systémy 14AGeografická informačné systémy 24AGeografická báza údajov 14AGeografická báza údajov 22BZáklady tvorby webových prezentíciíProgramovanie geoweb aplikácií 12CProgramovanie geoweb aplikácií 22C4AMetódy zberu priestorových údajov3BZber priestorových údajov - terénne cvičenia3AÚvod do diaľkového prieskumu Zeme3AInterpretácia údajov DPZ 1 3AInterpretácia údajov DPZ 2 4AFyzická geografia4AGeomorfológia + cv.3AMeteorológia a klimatológia + cv.3ABiogeografia + cv.4AGeomorfometria a kvantitatívna geomorfológia3AGeológia a litogeografia + cv.3AHydrológia a hydrogeografia + cv.4AGeoekológia + cv.3BKlimatické zmeny, hrozby a riziká4CNatural hazards and risks3BExkurzia z fyzickej geografie3APedológia a pedogeografia + cv.3BExkurzie z geoekológie2BAplikovaná geografia4BKrajinné plánovanie3CGeovedná exkurzia3CVšeobecná ekológia3CKlasifikácia pôd2CÚzemná ochrana a využívanie krajiny3CGeobotanika3COchrana a využívanie prírodných zdrojov3AVšeobecná geografia5AGeografia Slovenska 15AGeografia Slovenska 22BÚvod do štúdia demografieDemogeografia a demografia 15C4CGeografia sídielGeografia cestovného ruchu5C2BÚvod do ekonomickej a sociálnej geografieEkonomická geografia a geografia priemyslu4C4CGeografia dopravy, logistiky a telekomunikácií4CGeografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Úvod do politickej a regionálnej geografie4C2COchrana svetového prírodného a kultúrneho dedičstva Geografia a manažment inovácií2CPC kurz 11APC kurz 21A2ASeminár k bakalárskej práci z geografie a geoinformatiky 1 2ASeminár k bakalárskej práci z geografie a geoinformatiky 1 2ASamostatná práca na bakalárskej téme 1 4ASamostatná práca na bakalárskej téme 2 Telesná výchova 12CTelesná výchova 22CTelesná výchova 32CTelesná výchova 42CTelesná výchova 52CTelesná výchova 62C8AObhajoba bakalárskej práce
Matematicko-štatistický základ
Geoinformatika a kartografia
Diaľkový prieskum Zeme a zber dát
Fyzická geografia a jej aplikácie
Environmentalistika
Všeobecná, humánna a regionálna geografia
Ostatné predmety

Odporúčame rozložiť kreditovú záťaž na celú dobu štúdia. Priemer je 30 kreditov za semester, no časť záťaže z posledného semestra je lepšie preložiť na skoršie semestre. Je dobré mať naplánovanú malú rezervu kreditov. Tiež treba rátať s tým, že niektoré výberové predmety sa môžu v rozvrhu kryť s inými predmetmi tak, že ich nebudete môcť absolvovať. Ako výberové si však máte možnosť zapísať aj predmety z ponuky iných študijných programov.

Predmety magisterského štúdia

Zoznam predmetov študijného programu fyzická geografia a geoinformatika

Predmety doktorandského štúdia

Zoznam predmetov študijného programu fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika