Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky

Pre uchádzačov

Naša katedra ponúka dva bakalárske, magisterský aj doktorandský študijný program. Pokrývame tak všetky tri stupne štúdia v dvoch zameraniach: fyzická geografia sa sústreďuje na pochopenie prírodných javov a ich vzájomných vzťahov, geoinformatika na prácu s geografickými informáciami v GIS. Viac o ponuke programov...
Najlepšie sa učí na konkrétnych príkladoch v skutočnom teréne. Podstatnou súčasťou štúdia u nás sú preto exkurzie a terénne práce.
Naši absolventi majú veľké možnosti individuálnej špecializácie počas svojho štúdia. Okrem voliteľných predmetov na to slúžia aj záverečné práce, na ktoré kladieme veľký dôraz. Pozrite si ponuku aktuálnych tém záverečných prác, ukážky záverečných prác našich študentov.
Naši absolventi sú široko uplatniteľní ako GIS špecialisti aj ako prírodovedci špecializujúci sa na prierezové problémy prírody a krajiny. Viac o uplatnení absolventov...
Je pre nás dôležité, aby sme pre našich študentov neboli len kvalitnými pedagógmi, ale aj inšpiratívnymi vedcami. Centrálnou súčasťou našej práce je preto výskum, ktorý sa dokáže presadiť na poli svetovej vedy: vedecké zameranie, aplikácia v praxi.

Ak máte záujem o štúdium u nás, podaním prihlášky Vás prevedie stránka https://uniba.sk/prihlaska/

Kontaktnou osobou pre rigorózne štúdium (RNDr.) z katedry je doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.