Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky

prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.

profesor
Jeho vedecký výskum sa dlhodobo zameriava predovšetkým na oblasť geomorfometrie a teoretickej geomorfológie, morfotektoniky, geomorfologického a geoekologického mapovania a výskumu Západných Karpát. Vedie geomorfologické predmety, výuku prírodných rizík a hrozieb a dokto­randské semináre.