Konferencia GeoKARTO 2022

8. – 9. september 2022
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Konferencia je organizovaná každé dva roky Kartografickou spoločnosťou SR v spolupráci s významnými akademickými inštitúciami so zameraním na aktuálne otázky a trendy teórie a praxe kartografie, geoinformatiky a geodézie. V roku 2022 sa bude konferencia organizovať v spolupráci s Katedrou fyzickej geografie a geoinformatiky, Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Termíny

Prihlásenie abstraktov: 15. 6. 2022
Vyrozumenie o prijatí abstraktov: 30. 6. 2022
Zaslanie článkov do Kartografických listov: 30. 4. 2022 / 30. 9. 2022
Úhrada účastníckeho poplatku prevodom na účet: 31. 8. 2022
Registrácia účastníkov: 31. 8. 2022

 

Tematické okruhy

 1. Teória kartografie, geoinformatiky a geodézie
 2. Tvorba, vydávanie, používanie máp a atlasov
 3. Mapovanie a zber dát pre GIS
 4. Štandardizácia, infraštruktúry, metadáta, geodatabázy
 5. Open-source GIS a otvorený digitálny obsah
 6. Webová kartografia, geovizualizácia a publikovanie geodát
 7. Diaľkový prieskum Zeme a spracovanie obrazu k tvorbe tematických máp
 8. Informačné systémy o území a kataster
 9. Geopriestorové analýzy a modelovanie
 10. Historické a staré mapy
 11. Vzdelávanie a prax

Program konferencie

Dokument obsahuje odkazy na prezentácie autorov.

Organizačné pokyny

Konferencia sa bude konať prezenčnou formou.

Miesto konania

Mapa miesta konferencie

Účastnícky poplatok

do 31. 8. 2022na mieste
člen KS SR80 EUR90 EUR
autor príspevku
(iba jeden z kolektívu autorov)
80 EUR90 EUR
nečlen KS SR90 EUR100 EUR
čestný člen KS SR10 EUR10 EUR
študent 1. a 2. stupňa VŠ
(bez servisu)
0 EUR0 EUR
V účastníckom poplatku konferencie sú zahrnuté
 • náklady na organizovanie konferencie
 • občerstvenie počas rokovania
 • zborník abstraktov
 • obed 8. 9. 2022 a 9. 9. 2022
 • spoločenský večer 8. 9. 2022
V účastníckom poplatku nie je zahrnuté
 • doprava
 • ubytovanie

Účastníci konferencie si ubytovanie zabezpečujú individuálne.

Možnosti ubytovania (orientačné ceny za osobu a noc):

 • Hotel Družba: 33 EUR
 • Botel Pressburg: 52 EU
 • Hotel SOREA REGIA: 71 EUR
 • Park Inn by Radisson Danube Bratislava: 77 EUR

Platby

 • bezhotovostným prevodom, poukázaním platby na číslo účtu vedeného vo Fio banka, a.s., Dunajská 1, 811 08 Bratislava

  Názov účtu: Kartografická spoločnosť SR
  Radlinského 11, 813 68 Bratislava
  IBAN: SK95 8330 0000 0026 0163 1018
  BIC: FIOZSKBAXXX
  variabilný symbol 202222
  doplňujúci údaj: PRIEZVISKO účastníka
  Platby z ČR na Slovensko zasielať na účet: 2601631018/2010

 • pri registrácii v hotovosti

nie sme platcami DPH

Publikovanie príspevkov

Účastníci konferencie môžu prispieť do konferenčného zborníka abstraktom v rozsahu 1 normostrany. Odborní garanti konferencie odporučia vybrané príspevky na publikovanie vo vedeckom časopise Kartografické listy (Scopus).

Šablóny príspevkov

Možnosti prezentácie

prednáška alebo poster

Partneri

Mediálni partneri

Organizátori a odborní garanti

Organizačný výbor

Mgr. Miroslav Kožuch, PhD. (PriF UK Bratislava)
Mgr. Richard Feciskanin, Ph.D. (PriF UK Bratislava)
Mgr. Alexandra Benová, PhD. (PriF UK Bratislava)
Ing. Róbert Fencík, PhD. (SvF STU Bratislava)
Ing. Daniel Szatmári, PhD. (GgÚ SAV Bratislava)

Odborní garanti

doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD. (SvF STU Bratislava)
doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. (GgÚ SAV Bratislava)
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. (PF UPJŠ Košice)
doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc. (PriF UK Bratislava)
doc. RNDr. Igor Matečný, PhD. (PriF UK Bratislava)
Mgr. Ľuboslav Michalík (GKÚ Bratislava)
prof. Ing. Ján Tuček, PhD. (LF TU Zvolen)
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (UPOL Olomouc)

Kontakty

Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Mgr. Miroslav Kožuch, PhD.
miroslav.kozuch@uniba.sk, +421-2-9014 9283

Prihlášky a zasielanie abstraktov

Mgr. Alexandra Benová, PhD.
alexandra.benova@uniba.sk

Účastnícke poplatky

Ing. Róbert Fencík, PhD.
robert.fencik@stuba.sk, +421-2-3288 8325